Národní obrození

5. ledna 2011 v 17:50 | Tereza Bass |  Literatura
NÁRODNÍ OBROZENÍ
·         Konec 18. Století - ½ 19. Století (1849)
·         Osvícenství, preromantismus, romantismus
·         Obnovení českého jazyka, kultury, školství, umění
·         Úřední jazykàněmčina
·         Čeština používána pouze na vesnicích
·         Vlastenectví
·         Vlastenecàčlověk žijící v Čechách, později ten, kdo mluvil česky
·         Revoluce
·         Myšlenka slovanské vzájemnosti = posila národního sebevědomí
·         Biedermeieràživotná styl střední vrstvy, která se snažila napodobovat život vyšší vrstvy

·         Jazykověda - cílàobnovit spisovný jazyk
                               àVeleslavínská čeština (humanismus)
                               àkodifikace spisovného jazyka (=pravidla)
                               àinspirace v knize Bohuslava Balbína - Obrana jazyka slovanského, zvláště českého (vydáno v 18. St. F. M. Pelclem)
·         3 fáze: 1) obranná - 70. Léta 18. Století - počátek 19. Století; převážně vědci
                2) ofenzivní - počátek 19. - 20. Léta 19. Století; vědci i básníci
                3) vyvrcholení obrozenských snah - 30. - 50. Léta 19. století

·         Josef Dobrovský - 1753 - 1829
-
Původně kněz
-
Dal normu českému jazykuà Veleslavínská čeština
-
Zakladatel slavistiky = nauka o slovanských jazycích
-
Podrobná mluvnice jazyka českéhoànorma českého jazyka, napsána německy
-
Německo - český slovník
-
Dějiny české řeči a literatury
-
Revize Hájkovy kroniky a rukopisů Královédvorského a Zelenodvorskéhoàzjistil, že se jedná o podvrh

·         Josef Jungmann - 1773 - 1847
-
Psal v češtině, překládal
-
České odborné názvoslovís Janem Evangelistou Purkyně
-
O jazyku českém - poukazuje na národní bezpráví, poněmčování škol a úřadů
-
Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu - učebnice teorie literatury, čítanka s ukázkami, učebnice slohu
-
Historie literatury české
-
Slovník česko-německý - pětidílný
-
1. Vědecký časopis Krok (s J. E. Purkyně)
-
Spolupráce s Palackým
-
1. Česká romance Oldřich a Božena - básně


·         Česká věda
·         1774 - Královská česká společenství nauk - soustřeďovala odborníky z nejrůznějších vědních oborů
-
2 sekce - jedna pro přírodní vědy a matiku, druhá pro historii, vlastivědu, jazykozpyt
·         František Martin Pelcl - 1. Profesor českého jazyka a literatury na pražské univerzitě (1793)
- Nová kronika česká
·         Gelasius Dobner - 1719 - 1790
-
Historik

·         František Palacký - 1798 - 1876
-
Historik, politik (Staročeši), básník, překladatel
-
1818 - Prozatímní divadloà1868 - Národní divadlo
-
1831 - Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě - do roku 1848 německy, poté česky (dokončeno 1876)
-
Zachycuje dobu počátku národních dějin
-
Vlastenecké muzeum v Čechách
-
Založení Matice české (vydávání českých knih)
-
Časopis Společnosti
·         Jan Evangelista Purkyně - 1787 - 1869
-
Fyziologie

·         Divadlo
·         Umění, vzdělanost, kultura, aktuální dění, šíření českého jazyka
·         Kočovné, loutkové, kramářské písně
·         První stálé divadlo na Ovocném trhuàdivadlo V Kotcích (kníže Honzyk)
·         Dřevěné divadlo Bouda - Bratří Thámové
- Václavské náměstí
-1789à v důsledku finančních potíží zbouráno
·         Nosticovo divadlo = Stavovské
·         Prozatímní divadloà1868 Národní divadlo

·         Václav Thám - 1765 - 1816
-
Dramatik, herec, básník, divadelní kritik, novinář, překladatel divadelních her
-
Vlastenecké a historické hry
-
Básně u řeči vázané
-
Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera
-
Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy
-
Švédská vojna v Čechách

·         Václav Nepomuk Štěpánek - 1783 - 1844
-
Herec, dramatik, překladatel divadelních her
-
Vedl česká představení ve Stavovském divadle
-
České hry, veselohry
-
Břetislav I.
-
Čech a Němec
-
Berounské koláče

·         Poezie v době národního obrození
·         Překlady z cizích jazyků
·         Návraty ke staré poezii
·         Vlastní tvorba s vlasteneckým motivem

·         Václav Thám - Básně u řeči vázané
- Inspirace Anakreonem - ženy, víno zpěv

·         Antonín Jaroslav Puchmajer - almanach Sebrání básní a zpěvů
-
Vznik první novočeské básnické školy - program vlastenecký i formální (př. Óda na Jana Žižku z Trocnova)
- Almanach Nové básně

·         Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský
·         Královédvorský - 1817, označen za památku z konce 13. Století
·         Zelenohorský - 1818; označen za památku z přelomu 9. a10. Století
·         Václav Hanka a Josef Linda - autoři rukopisů; obrozenci, archiváři
·         Jejich nepravdivost dokázána T. G. Masarykem, Jaroslavem Gollem a Janem Gebauerem v časopise Atheneum

·         František Ladislav Čelákovský - 1799 - 1852
-Překladatel, novinář, vychovatel, profesor
-Psal do Pražských novin - rubrika Česká včela
-Profesor slavistiky - Praha, Vratislav
-Folklor = lidové zvyky a tradice
-Lidová slovesnost
-Slovanská myšlenka = obdiv ke slovanským věcem
-"ohlasová poezie" = poezie napodobující lidovou slovesnost
-Sběratel lidové slovesnosti
-Múdrosloví národu slovanského v příslovích
-Ohlas písní ruských (1829) - inspirace bylinami; epika; Bohatýr Muromec
-Ohlas písní českých (1839) - lyrika; balada Toman a lesní panna

·         Jan Kollár - 1793 - 1852
-
Slovák
-
Psal česky
-
Básník
-
Sbírka Básně - milostná lyrika; skladba Slávy dcera
·         O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými - představa kulturní vzájemnosti

·         Václav Kliment Klicpera - 1792 - 1859
-
Dramatik
-
Rytířské a historické hry, veselohry s kritikou lidských slabostí, nedostatků
-
Divotvorný klobouk
-
Rohovín Čtverrohý
-
Hadrián z Římsů
-
Veselohra na mostě

·         Josef Kajetán Tyl - 1808 - 1856
- Novinář a redaktor časopisu Květy, Sedlské noviny
- Herec, dramatik, povídkář
- Povídka Chudí lidé
- Pouť českých umělců
- Dekret kutnohorský
- Dramata: Fidlovačka, Pražský flamendr, Jan Hus, Strakonický dudák, Paní Marjánka aj.)
- Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka = fraška s písněmi
- Ševcův syn Jeník se zamiloval do Lidunky, neteře Mastílkové. Oba by se rádi vzali, ale brání jim v tom nepřátelství opatrovníků. Mastílková vybrala pro svou neteř zámožného měšťana jménem Dudéc, o kterém se později ukázalo, že to byl podvodník. U paní Mastílkové byl zaměstnán Němec Andreas Jammerweil a Němka Margareta. Andreas se o Margaretu ucházel, ale tu zajímal spíše pan Dudéc. Poté, co odhalila jeho falešné úmysly, vyslyšela Andrease. Všichni se sešli na ševcovské slavnosti - Fidlovačce, kde vyslechli vlasteneckou píseň slepého houslisty Mareše (Kde domov můj?). Mastílková a Kroutil byli dojati a usmířili se a nakonec svolili ke svatbě Lidunky s Jeníkem. Celou hrou provází komická postava "dohazovače" Kozelky.
- Strakonický dudák - láska Dorotky a ŠvandyàpřekážkyàŠvandova cesta do světa za penězmiànávrat
- Putoval s kočovným divadlem
- Působil v naučném časopise Vlastimil, v lidovýchovném časopise Posel z Prahy
- 1846 - 1852 - dramaturg ve Stavovském divadle
- Rozina Ruthardová
- Dekret Kutnohorský - prózy
- Kusy mého srdce - vlastenecké povídky
- Rozervanec - povídka, která polemizuje s romantismem
- Poslední Čech - román

·         Karel Jaromír Erben - 1811 - 1870
-
Pozdní fáze národního obrození
- Ovlivněn romantismem
- Ředitel Národního muzea
- Prostonárodní české písně a říkadla
- Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečí původních- př. Zlatovláska
- Kytice z pověstí národních- sbírka 13 balad

·         Karel Hynek Mácha - 1810 - 1836
-
Dramatik, prozaik, básník
- Ovlivněn romantismem
- Intimní deník
- Zakladatel reflexivní lyriky v Čechách
- Máj - lyricko-epická skladba
- 4 zpěvy, 2 intermezza
-1. Zpěv - seznámení se s dějem
-2. Zpěv - Vilém ve vězení, přemýšlení o životě
-1. Intermezzo - zpěv duchů
-3. Zpěv - příprava na popravu
-2. Intermezzo - oplakávání loupežníky
-4. Zpěv - Mácha se objevuje na místě popravy
-Objevuje se zde lyrika přírodní, milostná i reflexivní
- 50. - 60. Létaàgenerace Májovců
- Doceněn F. X. Šaldou
- Oxymorón = propojení 2 slov, která si odporují
- Próza: román Cikáni
             : Obrazy ze života mého - povídka Márinka
             : Pouť krkonošská
             : Kat - Křivoklad

·             Božena Němcová - 1820 - 1862
-
Lidová slovesnost
- Dívčí jméno - Barbora Panklová
- Babička - povídka
- Čerpala ze svého života - zidealizováno
- Barunka, Jan, Vilém, Adélka àvnoučata
-Viktorka, Terezka (dcera), kněžna, Hortenzie - schovanka kněžny
-Staré Bělidlo
-Vyšla z Bachova absolutismu
-V zámku a v podzámčí
-Divá Bára
-Pohorská vesnice

·         Karel Havlíček Borovský - 1821 - 1856
-
Klasik české politické satiry
-
Novinář, kritik, překladatel, básník, satirik, epigramatik
-
Působil v: Pražské noviny (Česká včela), Národní noviny, časopis Šotek
-
Programové články v souboru Duch Národních novin
-
Vyhnanství v Brixenu
-
Pobyt v Rusku jako vychovatel
-
Obrazy z Rus - kritika carské samovlády
-
Kapitola o kritice - boj o pravdivé umění
-
Epigramy = krátké, satiricky útočné básně s pointou
-
Tyrolská elegie - o zatčení a životu v Brixenu
-
Král Lávra - veršované pohádky irského původu o králi s oslíma ušima
-
Křest sv. Vladimíra - kritika absolutismu, katolické církve, pokrytectví…
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama